Το έργο Apprenticeships Hubs και COVID-19

Ο COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή των τυπικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η διακοπή έχει επηρεάσει ιδιαίτερα την πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών, καθώς η μαθητεία και η πρακτική άσκηση  έχουν ανασταλεί στους περισσότερους τομείς.

Παρ ‘όλες τις δυσκολίες, η κοινοπραξία Apprenticeships Hubs συνεχίζει να εργάζεται μέσω διαδικτύου και προωθεί τη μαθητεία στον αγροδιατροφικό τομέα.