Ο Οργανισμός Αγροτικής Ανάπτυξης της επαρχίας Zadar (AGRRA) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα που ιδρύθηκε από τη Νομαρχία Zadar (περιφέρεια της Δημοκρατίας της Κροατίας). Στόχος της είναι η ενημέρωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και η ενίσχυση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και η οργάνωση των θεσμών για την αγροτική πολιτική και την αγροτική ανάπτυξη καθώς και η ενεργός συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της αγροτικής ανάπτυξης.

Έτσι, η κύρια δραστηριότητα της AGRRA είναι η ανάπτυξη της αγροτικής περιοχής της επαρχίας Ζαντάρ, η οποία αποτελείται από 28 δήμους και 4 πόλεις (περισσότερο από το 92% της έκτασης της επαρχίας του Zadar είναι αγροτική περιοχή). Η AGRRA συντονίζει και υλοποιεί τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη της επαρχίας Zadar και ακολουθεί εθνικές και κοινοτικές στρατηγικές με στόχο την εναρμόνιση της νομοθεσίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τις πολιτικές γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης.

Με την πάροδο των ετών, η AGRRA δημιούργησε μια σταθερή ομάδα με τεράστια εμπειρία σε διάφορους τομείς (διεθνείς σχέσεις, γεωργία, αλιεία, χρηματοδότηση, διαχείριση έργων …), έτσι ώστε να εδραιωθεί μια πολυεπιστημονική προσέγγιση και να οικοδομηθεί ένα τεράστιο δίκτυο εταίρων, το οποίο περιλαμβάνει δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, πανεπιστήμια, Εμπορικό Επιμελητήριο, περιφερειακές οργανώσεις ανάπτυξης και άλλες. Ως επικεφαλής υποψήφιος ή συνεργάτης σε πολλά έργα, η AGRRA προσφέρει πάντα νέες και καινοτόμες λύσεις σε πολλούς τομείς.

www.agrra.hr 

επικοινωνίας: Andrea Knežević; andrea.knezevic@agrra.hr


Η σχολή γεωργίας, τροφίμων και κτηνοτροφίας Stanko Ožanić ιδρύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1992.

Κατά τη διάρκεια του 1995/1996, το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού ενέκρινε απόφαση με την οποία το σχολείο δικαιούται να επανακαθορίζει και να εγκρίνει τα αγροτικά, διατροφικά και κτηνιατρικά επαγγέλματα καθώς και να οργανώνει προγράμματα μαθητείας.

Το σχολείο προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα: αγροτεχνικός – γενικά, αγροτεχνικός – φυτοφάρμακα, τεχνικός αγροτουριστών, ανθοπώλης, διατροφολόγος, τεχνικός – διατροφολόγος, κτηνίατρος, βοηθός ανθοκόμος, βοηθός αρτοποιός, αρτοποιός και κρεοπώλης. Επιπλέον το σχολείο επιδιώκει να ενημερώσει τους μαθητές του για την ανάγκη βιολογικής παραγωγής τροφίμων λόγω της ζήτησης της αγοράς και των οφελών για την υγεία του συνολικού πληθυσμού.

Στο σχολικό έτος 2016/2017, βάσει του ενδιαφέροντος της Κροατικής Υπηρεσίας Απασχόλησης και των αυξανόμενων αναγκών της κομητείας Zadar, το σχολείο εισήγαγε νέα προγράμματα – την εκπαίδευση ενηλίκων για μελισσοκόμους και ελαιοκαλλιεργητές. Το σχολείο διαθέτει 332 φοιτητές σε 18 τμήματα με 64 υπαλλήλους, εκ των οποίων 54 εκπαιδευτικοί, 3 ειδικοί συνεργάτες και 7 διοικητικοί και βοηθητικοί υπάλληλοι.

www.ppvs-ozanic.hr 

επικοινωνίας: Bruna Bišćan      brubiscan@gmail.com


Η IDEC είναι εταιρεία συμβούλων και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με έδρα τον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την κατάρτιση, παροχή διαχειριστικών συμβουλών, τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η IDEC έχει 20 χρόνια εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Στον τομέα της δια βίου μάθησης η IDEC έχει εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη δια βίου μάθηση και ιδίως το EQF, ECVET, το Europass, EQAVET, την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και στις εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

http://www.idec.gr  

επικοινωνίας: Nefeli Dimopoulou/nefeli@idec.gr/+302104286227


Το Ινστιτούτο Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ) είναι μια αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία, που ιδρύθηκε το 2005 στην Αθήνα από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) η οποία ιδρύθηκε το 1935 ως θεσμικός εκπρόσωπος των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των μελών της, το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ εξυπηρετεί τις ανάγκες της εφαρμοσμένης έρευνας και των συναφών έργων ώστε να προσφέρει υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας και ευελιξίας σε όλες τις πιθανές απαιτήσεις τόσο σε εθνικά όσο και σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. Ο σκοπός του ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ συνίσταται στη μελέτη, την έρευνα, την τεκμηρίωση θεμάτων και την υλοποίηση προγραμμάτων που ενδιαφέρουν τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις για την προώθηση της ανάπτυξής τους σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης και να προωθήσει στρατηγικές πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης, ολοκληρωμένα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης και τομεακές πολιτικές που βελτιώνουν την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των τροφίμων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

https://www.neapaseges.gr/ 

επικοινωνίας: papasideri@paseges.gr & stavropoulou@paseges.gr


Η Περιφέρεια της Τοσκάνης είναι δημόσια περιφερειακή αρχή με νομοθετική, διοικητική και οικονομική αυτονομία. Είναι υπεύθυνη, σε περιφερειακό επίπεδο, για πολιτικές όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η οικονομική ανάπτυξη, τα κοινωνικά θέματα, η υγειονομική περίθαλψη, η γεωργία και το περιβάλλον.

Είναι ρυθμιστικό ίδρυμα για την ΕΕΚ και διαχειρίζεται το σύστημα δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης στην επικράτειά του, σύμφωνα με τον εθνικό και περιφερειακό νόμο. Στο πλαίσιο του δικτύου περιφερειακών δημόσιων κέντρων για την απασχόληση, παρέχονται δραστηριότητες σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού για διάφορες κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, άνεργοι, γυναίκες, εθνοτικές μειονότητες, πρώην φυλακισμένοι, νεολαία σε κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου).

www.regione.toscana.it 

επικοινωνίας: Miriana Bucalossi, miriana.bucalossi@regione.toscana.it


Η εταιρία Trebag Intellectual Property και Project Manager Ltd είναι μια ουγγρική ιδιωτική εταιρεία, με ένα τεράστιο δίκτυο συντελεστών στον τομέα της ΕΕΚ, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 ως γερμανο-ουγγρική εταιρεία. Από το 1994, οι ιδιοκτήτες της TREBAG Ltd είναι ουγγρικά ιδιωτικά άτομα.

Η TREBAG υπήρξε σημαντικός παράγοντας στον τομέα της ΕΕΚ, με κύριο άξονα τη σύνδεση μεταξύ των νέων και τον επιχειρηματικό τομέα. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και επαφές στους ακόλουθους τομείς:

  • ανάπτυξη υλικών και μεθοδολογιών επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης
  • Εκπαίδευση
  • εφαρμογή της μεταφοράς τεχνολογίας και της διαχείρισης της αλυσίδας καινοτομίας
  • διαχείριση διαφόρων έργων Ε & Α
  • Συμβουλευτική για τη διαχείριση της Ε & Α και της καινοτομίας
  • Συμβουλευτική για τη διαχείριση της ποιότητας
  • δραστηριότητες διάδοσης και επίδειξης
  • εκπαίδευση ενηλίκων

Η TREBAG δημιούργησε και λειτουργεί το εργαστήριο καινοτομίας και το εργαστήριο Wellbeing Living στο Nagykovacsi, το οποίο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων (www.enoll.org) και συνεργάζεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο τοπικών και περιφερειακών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου, κοινοτικών κέντρων, εταιρειών και παρόχων ΕΕΚ. Η TREBAG έχει επίσης μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα και διακρατικές συνεργασίες.

www.trebag.hu

επικοινωνίας: Kövesd Andrea , andrea.kovesd @trebag.hu


Το Ουγγρικό Επιμελητήριο ιατρών και επαγγελματιών φυτοπροστασίας, είναι ένα από τα επαγγελματικά επιμελητήρια στην Ουγγαρία και λειτουργεί βάσει των αρχών της αυτοδιοίκησης, ως δημόσιος φορέας των μηχανικών φυτοπροστασίας και των ιατρών των φυτών. Το επιμελητήριο διοργανώνει και διαχειρίζεται δημόσιες λειτουργίες που σχετίζονται με μηχανολογικές δραστηριότητες φυτοπροστασίας. Υποστηρίζει την επαγγελματική εκπαίδευση και συμβάλει στην ποιοτική διαχείριση της γεωργικής παραγωγής και στην ανάπτυξη της κουλτούρας της υγείας των φυτών στην Ουγγαρία.

Αντιπροσωπεύει και προστατεύει την αρχή της σχολής φυτοπροστασίας – το γενικό επαγγελματικό ενδιαφέρον των μελών και των φορέων – σε θέματα που σχετίζονται με τη μηχανική φυτοπροστασίας. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά στη διατήρηση της ασφάλειας των τροφίμων και της φυτοϋγειονομικής ασφάλειας στην Ουγγαρία και παρέχει προστασία από μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες.

http://magyarnovenyorvos.hu/

επικοινωνίας: Kujáni Katalin, kujanikatalin@gmail.com