Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην διάθεση καλύτερων ευκαιριών επαγγελματικής απασχόλησης των μαθητών και αποφοίτων, καθώς και στην απόκτηση προσόντων τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μικρών γεωργικών επιχειρήσεων, μέσα από την συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε προγράμματα μαθητείας. 

Η προώθηση της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης στον αγροτικό τομέα, θα επιτευχθεί μέσα από ολοκλήρωση τεσσάρων ειδικών στόχων:


– την άυξηση της προσφοράς θέσεων μαθητείας υψηλής ποιότητας στον αγροδιατροφικό τομέα, με την συμμετοχή μικρών γεωργικών επιχειρήσεων και μικρών βιομηχανιών παραγωγής τροφίμων.
– τη δημιουργία βιώσιμων εταιρικών σχέσεων μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και εργοδοτών/αγροτών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
– την αύξηση των δεξιοτήτων των παρόχων ΕΕΚ και των εργοδοτών/αγροτών στην οργάνωση και παροχή θέσεων μαθητείας.
– την άυξηση της διεθνούς κινητικότητας και της ενασχόλησης φοιτητών ΕΕΚ με την γεωργία.

Διάθεση καλύτερων ευκαιριών επαγγελματικής απασχόλησης των μαθητών και αποφοίτων, καθώς και στην απόκτηση προσόντων τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μικρών γεωργικών επιχειρήσεων, μέσα από την συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε προγράμματα μαθητείας

Ως αποτέλεσμα της επιδίωξης των παραπάνω στόχων, το πρόγραμμα θα συμβάλει:

– στην ευαισθητοποίηση των αγροτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων αναφορικά με τα οφέλη της μαθητείας, τόσο σε εταιρικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο
– στην αύξηση των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων σε προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης (αγρότες, εργοδότες και πάροχοι ΕΕΚ), μέσω στοχευμένων δράσεων, μεθόδων και εργαλείων
– στη δημιουργία σχέσεων μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και επιχειρήσεων σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και στη δικτύωση των εμπλεκόμενων φορέων, μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης


Ειδικότερα, το πρόγραμμα προτείνει την δημιουργία Κόμβων Μαθητείας στον αγροδιατροφικό τομέα. Στόχος των Κόμβων είναι η προώθηση της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών ΕΕΚ πάνω στον αγροδιατροφικό τομέα, μέσω της ενασχόλησης τους ως μαθητευόμενοι σε μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις, συναιτερισμούς και μικροβιομηχανίες. Η προώθηση της μαθητείας στο δίκτυο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα έχει θετικό αντίκτυπο στους σπουδαστές των ΕΕΚ, καθώς θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας και θα είναι ικανοί να ξεκινήσουν ομαλά την σταδιοδρομία τους. Ο αντίκτυπος θα είναι επίσης θετικός στην αγροδιατροφική βιομηχανία, καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τις γνώσεις των σπουδαστών ΕΕΚ, τις νέες αντιλήψεις τους, την προθυμία τους να δουλέψουν και να αναπτυχθούν, την ευχέρειά τους να προσαρμοστούν στις ανάγκες της επιχείρησης καθώς και τους χαμηλούς μισθούς που θα κληθούν να πληρώσουν. Η σωστή επιλογή μαθητευόμενων και η σωστή τοποθέτηση τους σε εταιρίες του αγροδιατροφικού τομέα, που αποτελεί έργο των κόμβων μαθητείας, είναι καθοριστικής σημασίας. Οι πάροχοι ΕΕΚ θα επωφεληθούν επίσης από την προώθηση των προγραμμάτων μαθητείας, καθώς θα βελτιώσουν τα προγράμματα κατάρτισής τους, βάσει της ανατροφοδότησης που θα λάβουν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους σπουδαστές και έτσι θα αποκτήσουν καλύτερη φήμη στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα βασικότερα αποτελέσματα του προγράμματος Κόμβοι Μαθητείας και Πρακτικής Άσκησης είναι::

1) Ένα μοντέλο λειτουργίας των Κόμβων Μαθητείας καθώς και τη δημιουργία τεσσάρων Κόμβων στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία. Οι κόμβοι μαθητείας θα έχουν ως κύριο στόχο την αύξηση των θέσεων μαθητείας και πρακτικής άσκησης σε αγροτικές εγκαταστάσεις και μικρές βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων και θα προσφέρουν βοηθητικές υπηρεσίες σε παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), επιχειρήσεις και σπουδαστές ΕΕΚ για την οργάνωση προγραμμάτων μαθητείας.

Μοντέλο

Εγχειρίδιο Λειτουργίας


2) Μία διαδικτυακή Πλατφόρμα Κόμβων Μαθητείας, η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά και η οποία θα είναι απαραίτητη για την λειτουργία των Κόμβων Μαθητείας. Η πλατφόρμα θα εξυπηρετεί τρείς στόχους των κόμβων μαθητείας: την ευαισθητοποίηση, την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη δικτύωση.


3) Μία εργαλειοθήκη, με ψηφιακά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα και παρόχους ΕΕΚ για την οργάνωση προγραμμάτων μαθητείας και την υποστήριξη των σπουδαστών.

Σε ποιούς απευθύνεται :          

– Προσωπικό υποστήριξης το οποίο θα συνδέει τους παρόχους ΕΕΚ και τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, για την οργάνωση προγραμμάτων μαθητείας. 

– Τους παρόχους ΕΕΚ που προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης στον αγροδιατροφικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΕΠΑΛ, ΙΕΚ (ΟΑΕΔ, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), αγροτικά επιμελητήρια, τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και άλλους φορείς που παρέχουν κατάρτιση στον αγροτικό τομέα.

– Αγροτικές επιχειρήσεις καθώς και μικρές βιομηχανίες παραγωγής αγροτικών τροφίμων.

– Σπουδαστές ΕΕΚ με κατεύθυνση την γεωργία

Το πρότζεκτ “Κόμβοι μαθητείας (HUBs) στον αγροδιατροφικό τομέα” χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus +. Το συνολικό κεφάλαιό του είναι 177.986 ευρώ. Ξεκίνησε στις 31 Δεκεμβρίου του 2018 και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου του 2020.